นักศึกษา รหัส 51 4 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)                                                                                                                                                        
วิชาเอกรัฐศาสตร์การปกครอง  วิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551                 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551                 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552                 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552                   ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553                     ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553                 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554                 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554                  
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล มนุษย์สังคม ไทยศึกษา อังกฤษเพื่อฐาน1 ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา การปฎิบัติกรรมฐาน รัฐศาสตร์เบื้องต้น 1 2 3 4 5 6 ค่าระดับเรียน ภาคการศึกษา 1/2552 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษพื้อนฐาน2 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน พระไตรปิฎกศึกษา1 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาฯ 1 2 3 4 5 6 หน่วย        การ      เรียน ภาคการศึกษา2/2552 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สถิติเบื้องต้น พุทธวิถีไทย พระไตรปิฎกศึกษา 2 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง 1 2 3 4 5 6 หน่วย        การ      เรียน ภาคการศึกษา1/2553 จริยธรรมและทักษะการศึกษา พระไตรปิฏกศึกษา3 พระพุทธศาสนามหายาน ศาสนศึกษา ระบบรัฐสภาไทย ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ มนุษย์นิเวศวิทยา 1 2 3 4 5 6 7 หน่วย        การ      เรียน ภาคการศึกษา2/2553 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริการรัฐกิจ การเมืองและการปกครองท้องถิ่น กฤหมายลักษณะพยาน การปกครองคณะสงสงฑ์ไทย สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้อกงต้น การพัฒนาชุมฃน ชนต่างวัฒนธรรม 1 2 3 4 5 6 7 หน่วย        การ      เรียน เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษา1/2553 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ เพื้อฐานทางเศรษฐกิจและสังคมฯ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ฯ กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ นโยบายต่างประเทศของไทย การบริหารบุคคลในภาครัฐกิจ 1 2 3 4 5 6 หน่วย       การ      เรียน ภาคการศึกษา2/2554 กฏหมายปกครอง ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย กฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและฯ ประชากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 1 2 3 4 5 6 หน่วย        การ      เรียน ภาคการศึกษา1/2554 ระเบียบวิจัย กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา ความคิดทางการเมืองแนวสังคม ระบบการเมือง ระเบียบบริหารราชการแผนดิน วัฒนธรรมไทย 1 2 3 4 5 6 หน่วย        การ      เรียน ภาคการศึคกษา 2/2555   เกรดเฉลี่ยสะสม
                                t0.0               3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 t0.0                           0.00                               0.00                 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 19.00                           0.00               3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 18.00                           0.00   37.00
1 5110630412309                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ B C B B B+ C+ 7.5 9.0 6.0 9.0 9.0 7.0 5.0 t45.0 2.37             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ B B C+ B 9.0 10.5 9.0 9.0 7.5 9.0 t54.0 3.00             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.68
2 5110630432310                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B C+ B+ A B+ B 10.5 9.0 7.5 10.5 12.0 7.0 6.0 t52.0 2.74             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ B B B B 9.0 10.5 9.0 9.0 9.0 9.0 t55.5 3.08             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.91
3 5110630432311                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B B B A B+ C+ 10.5 9.0 9.0 9.0 12.0 7.0 5.0 t51.0 2.68             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B+ B+ B B+ B+ 10.5 10.5 10.5 9.0 10.5 10.5 t61.5 3.42             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 3.04
5 5110630432315                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ B B B+ B C+ 9.0 10.5 9.0 9.0 10.5 6.0 5.0 t50.0 2.63             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B B+ B B+ A 10.5 9.0 10.5 9.0 10.5 12.0 t61.5 3.42             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 3.01
6 5110630432317                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B C+ B B+ B C+ 9.0 9.0 7.5 9.0 10.5 6.0 5.0 t47.0 2.47             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B+ B+ C+ B B 10.5 10.5 10.5 7.5 9.0 9.0 t57.0 3.17             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.81
7 5110630432319                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ B D B B C+ C+ 7.5 9.0 3.0 9.0 9.0 5.0 5.0 t40.0 2.11             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ B+ B+ D+ B+ B 7.5 10.5 10.5 4.5 10.5 9.0 t52.5 2.92             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.50
8 5110630432320                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B+ C B A B C+ 10.5 10.5 6.0 9.0 12.0 6.0 5.0 t48.5 2.55             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ A B B B 9.0 10.5 12.0 9.0 9.0 9.0 t58.5 3.25             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.89
9 5110630432322                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ F B B+ B C+ 9.0 10.5 0 9.0 10.5 6.0 5.0 t41.0 2.16             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ B+ B+ C+ B+ B 7.5 10.5 10.5 7.5 10.5 9.0 t55.5 3.08             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.61
10 5110630432323                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ A C+ B+ B B C+ 7.5 12.0 7.5 10.5 9.0 6.0 5.0 t50.0 2.63             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B+ B C+ B C+ 10.5 10.5 9.0 7.5 9.0 7.5 t54.0 3.00             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.81
11 5110630432324                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ C+ B+ A B C+ 9.0 10.5 7.5 10.5 12.0 6.0 5.0 t51.5 2.71             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ B+ C C+ C+ 9.0 10.5 10.5 6.0 7.5 7.5 t51.0 2.83             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.77
12 5110630432325                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B C+ B+ B+ B C+ 9.0 9.0 7.5 10.5 10.5 6.0 5.0 t48.5 2.55             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B+ B+ B C+ B+ 10.5 10.5 10.5 9.0 7.5 10.5 t58.5 3.25             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.89
13 5110630432326                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C B D B B+ B C 6.0 9.0 3.0 9.0 10.5 6.0 4.0 t41.5 2.18             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C B B C B+ B 6.0 9.0 9.0 6.0 10.5 9.0 t49.5 2.75             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.46
14 5110630432328                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ B C C+ B C+ C+ 7.5 9.0 6.0 7.5 9.0 5.0 5.0 t41.5 2.18             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ B B D+ C+ B 7.5 9.0 9.0 4.5 7.5 9.0 t46.5 2.58             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.38
15 5110630432330                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B+ B B A B C+ 10.5 10.5 9.0 9.0 12.0 6.0 5.0 t51.5 2.71             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B+ A B B C+ 10.5 10.5 12.0 9.0 9.0 7.5 t58.5 3.25             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.97
16 5110630432331                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B C+ B B+ B+ C+ 9.0 9.0 7.5 9.0 10.5 7.0 5.0 t48.0 2.53             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ B C C+ B 9.0 10.5 9.0 6.0 7.5 9.0 t51.0 2.83             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.68
17 5110630432334                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ A C+ B A B+ C+ 10.5 12.0 7.5 9.0 12.0 7.0 5.0 t52.5 2.76             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B+ B+ C B C+ 10.5 10.5 10.5 6.0 9.0 7.5 t54.0 3.00             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.88
18 5110630432335                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! A A C+ A A A B+ 12.0 12.0 7.5 12.0 12.0 8.0 7.0 t58.5 3.08             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! A B+ A A A B 12.0 10.5 12.0 12.0 12.0 9.0 t67.5 3.75             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 3.41
19 5110630432340                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ C B+ B B C+ 9.0 10.5 6.0 10.5 9.0 6.0 5.0 t47.0 2.47             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ B+ C B+ B 9.0 10.5 10.5 6.0 10.5 9.0 t55.5 3.08             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.77
20 5110630432341                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B+ C+ B+ A B C+ 10.5 10.5 7.5 10.5 12.0 6.0 5.0 t51.5 2.71             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ A C+ B B 9.0 10.5 12.0 7.5 9.0 9.0 t57.0 3.17             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.93
21 5110630432344                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B+ C+ B B+ B C+ 10.5 10.5 7.5 9.0 10.5 6.0 5.0 t48.5 2.55             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ B+ C+ B B 9.0 10.5 10.5 7.5 9.0 9.0 t55.5 3.08             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.81
22 5110630432346                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ C+ D B B+ B C+ 7.5 7.5 3.0 9.0 10.5 6.0 5.0 t41.0 2.16             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B C+ D B+ B 9.0 9.0 7.5 3.0 10.5 9.0 t48.0 2.67             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.41
23 5110630432348                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ B F C+ B B C+ 7.5 9.0 0 7.5 9.0 6.0 5.0 t36.5 1.92             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ B B D C+ C+ 7.5 9.0 9.0 3.0 7.5 7.5 t43.5 2.42             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.16
24 5110630432350                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B C+ B B+ B B 9.0 9.0 7.5 9.0 10.5 6.0 6.0 t48.0 2.53             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ A C+ C+ C+ 9.0 10.5 12.0 7.5 7.5 7.5 t54.0 3.00             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.76
25 5110630432351                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B B B A B+ B 10.5 9.0 9.0 9.0 12.0 7.0 6.0 t52.0 2.74             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B+ B+ B B B+ 10.5 10.5 10.5 9.0 9.0 10.5 t60.0 3.33             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 3.03
26 5110630432353                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B D B B B C+ 9.0 9.0 3.0 9.0 9.0 6.0 5.0 t41.0 2.16             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ B C B+ C 9.0 10.5 9.0 6.0 10.5 6.0 t51.0 2.83             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.49
27 5110630432355                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B C B B+ B C+ 9.0 9.0 6.0 9.0 10.5 6.0 5.0 t45.5 2.39             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ B+ B D+ C+ C 7.5 10.5 9.0 4.5 7.5 6.0 t45.0 2.50             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.45
28 5110630432357                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B C+ B A B+ C+ 9.0 9.0 7.5 9.0 12.0 7.0 5.0 t49.5 2.61             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! A B+ B+ D+ B C 12.0 10.5 10.5 4.5 9.0 6.0 t52.5 2.92             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.76
29 5110630432358                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B C+ B+ B+ B C+ 9.0 9.0 7.5 10.5 10.5 6.0 5.0 t48.5 2.55             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! A A B+ B B B+ 12.0 12.0 10.5 9.0 9.0 10.5 t63.0 3.50             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 3.01
30 5110630432361                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ C+ D+ B B B C+ 7.5 7.5 4.5 9.0 9.0 6.0 5.0 t41.0 2.16             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ B+ B D B+ C+ 7.5 10.5 9.0 3.0 10.5 7.5 t48.0 2.67             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.41
31 5110630432363                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ C+ D C C+ C+ C+ 7.5 7.5 3.0 6.0 7.5 5.0 5.0 t34.0 1.79             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C B+ C+ D B+ B 6.0 10.5 7.5 3.0 10.5 9.0 t46.5 2.58             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.18
32 5110630432364                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B C+ D B B B C+ 9.0 7.5 3.0 9.0 9.0 6.0 5.0 t39.5 2.08             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C B+ B D B+ B 6.0 10.5 9.0 3.0 10.5 9.0 t48.0 2.67             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.36
33 5110630432365                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C C+ F C+ B C+ C+ 6.0 7.5 0 7.5 9.0 5.0 5.0 t34.0 1.79             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C B+ C F C+ C 6.0 10.5 6.0 0 7.5 6.0 t36.0 2.00             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 1.89
34 5110630432366                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ B C+ B B B C 7.5 9.0 7.5 9.0 9.0 6.0 4.0 t44.5 2.34             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B+ B C B A 10.5 10.5 9.0 6.0 9.0 12.0 t57.0 3.17             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.74
35 5110630432368                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B C+ C+ B B+ B B 9.0 7.5 7.5 9.0 10.5 6.0 6.0 t46.5 2.45             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ B+ B+ C B B 10.5 10.5 10.5 6.0 9.0 9.0 t55.5 3.08             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.76
36 5110630432370                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ B B B B B C+ 7.5 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0 5.0 t47.0 2.47             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ C+ C C+ C+ 9.0 10.5 7.5 6.0 7.5 7.5 t48.0 2.67             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.57
37 5110630432371                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B C B B B+ C+ 9.0 9.0 6.0 9.0 9.0 7.0 5.0 t45.0 2.37             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ B+ B B B 9.0 10.5 10.5 9.0 9.0 9.0 t57.0 3.17             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.76
38 5110630432374                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C C D C+ C+ C+ C 6.0 6.0 3.0 7.5 7.5 5.0 4.0 t33.0 1.74             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C B C+ F B+ C+ 6.0 9.0 7.5 0 10.5 7.5 t40.5 2.25             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 1.99
39 5110630432376                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ C+ C B B B C+ 7.5 7.5 6.0 9.0 9.0 6.0 5.0 t42.5 2.24             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ B F B+ B 9.0 10.5 9.0 0 10.5 9.0 t48.0 2.67             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.45
40 5110630432378                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ C+ F B B B C+ 7.5 7.5 0 9.0 9.0 6.0 5.0 t36.5 1.92             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ B C+ D+ B+ C+ 7.5 9.0 7.5 4.5 10.5 7.5 t46.5 2.58             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.24
41 5110630432379                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B F B A B C+ 9.0 9.0 0 9.0 12.0 6.0 5.0 t41.0 2.16             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C B B C+ B+ B 6.0 9.0 9.0 7.5 10.5 9.0 t51.0 2.83             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.49
42 5110630432380                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C C D C+ B B C+ 6.0 6.0 3.0 7.5 9.0 6.0 5.0 t36.5 1.92             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! I B D+ F C+ C 0 9.0 4.5 0 7.5 6.0 t27.0 1.50             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 1.72
43 5110630432382                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ C F C B B C 7.5 6.0 0 6.0 9.0 6.0 4.0 t31.0 1.63             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C B C+ F B+ C+ 6.0 9.0 7.5 0 10.5 7.5 t40.5 2.25             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 1.93
44 5110630432383                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B B+ C B A B+ C 9.0 10.5 6.0 9.0 12.0 7.0 4.0 t48.5 2.55             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B+ A B C+ C+ B 10.5 12.0 9.0 7.5 7.5 9.0 t55.5 3.08             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.81
45 5110630432384                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ C+ F B B B C 7.5 7.5 0 9.0 9.0 6.0 4.0 t35.5 1.87             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C B+ C F B+ C+ 6.0 10.5 6.0 0 10.5 7.5 t40.5 2.25             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.05
46 5110630432385                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!               0 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! B C+ C+ B B+ B C 9.0 7.5 7.5 9.0 10.5 6.0 4.0 t44.5 2.34             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! C+ B+ C+ D+ C+ C 7.5 10.5 7.5 4.5 7.5 6.0 t43.5 2.42             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0! 2.38
47 5110630432386                 0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0 0 0 0 0 0 t0.0 #DIV/0!             0