เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ต่างๆ

 

อาจารย์ภาควัฒ ปล้องสุวรรณ

* GE1001 วิชามนุษย์กับสังคม

* GE2010 วิชาจริยธรรมและทักษะการศึกษา

* SO1032 วิชาวัฒนธรรมไทย

อาจารย์พรรนา พรหมวิเชียร

 

อาจารย์สมพร เพชรสงค์

 

อาจารย์ฌาณิศ วงศ์สุวรรณ

* ED1042 วิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัย